Pirkimo taisyklės

 • Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje www.bestfor.lt taisyklės


  1. Bendrosios nuostatos

  1.1.Internetinėje parduotuvėje www.bestfor.lt prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „IRPETA“ (toliau šiose taisyklėse – Pardavėjas) , juridinio asmens kodas 300874579, buveinės adresas Vaškių g. 50, LT-96361 Mickai, tel. 8 673 35667, el. paštas: info@irpeta.lt
  1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba pateikiant užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.bestfor.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  1.3. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Su Taisyklėmis siūloma susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko. Pirkėjo sutikimas su Taisyklėmis aiškiai išreiškiamas pažymint sutikimo laukelį registracijos ir užsakymo formoje. Įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
  1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjai sutikimą su pakeistomis, papildytomis Taisyklėmis aiškiai išreiškia pažymėdami sutikimo langelį užsakymo formoje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir kuriai išreiškė savo sutikimą.
  1.5. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; juridiniai asmenys.
  1.6. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika. Pirkėjas prieš naudodamasis internetine parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su privatumo politika.

  2. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

  2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pirkimui būtinus duomenis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Pateikti užsakymą“, atlieka pasirinktą apmokėjimo būdą.
  2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.bestfor.lt internetinės parduotuvės duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.

  3. Pirkėjo teisės

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.bestfor.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos www.bestfor.lt internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, 10 skyriuje nustatyta tvarka) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatomas užsakymas ar paskutinė užsakymo siunta (jei užsakymas pristatomas keliomis siuntomis) arba kai Pirkėjas atsiima prekes. Sutarties atsisakoma ir Prekės grąžinamos Taisyklių 10 skyriuje numatyta tvarka. Šiame punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  3.3. Taisyklių 3.2 punkte nurodyta Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes netaikoma:
  3.3.1. sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;
  3.3.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (apatinių drabužių, kūdikių drabužėlių ir pan.);
  3.3.4. sutartims dėl parfumerijos, kosmetikos ir tualetinių preparatų;
  3.3.5. sutartims dėl pėdkelnių, kojinių, puskojinių ir kitų panašių gaminių;
  3.3.6. sutartims dėl mašinų ir mechaninių įrenginių;
  3.3.7. sutartims dėl laikrodžių;
  3.3.8. sutartims dėl žaislų, žaidimų, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;
  3.3.9. sutartims dėl baldų, patalynės reikmenų, šviestuvų;
  3.3.10. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
  3.4. Taisyklių 3.2 punkte numatyta prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista jos pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

  4. Pirkėjo įsipareigojimai

  4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
  4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis, būtinus užsakymui įvykdyti, arba patikrinti šių duomenų, išsaugotų Pirkėjo paskyroje, teisingumą.
  4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų, taip pat duomenų apie užsakymą, suteikiančių teisę gauti / atsiimti Pirkėjo užsakymą be jo žinios. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją šiose Taisyklėse arba internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.bestfor.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti internetine parduotuve taip, kad kiltų pavojus internetinės parduotuvės veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo.
  4.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas turi kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo ir informuoja Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.

  5. Pardavėjo teisės

  5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.
  5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki Pardavėjo pranešimo apie internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą ar nutraukimą, yra įvykdomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis.
  5.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu. Jei užsakymo trūkumai, neaiškumai yra esminiai, neleidžiantys Pardavėjui įvykdyti užsakymo jo nepatikslinus, o su Pirkėju nepavyksta susisiekti telefonu ar el. paštu 2 (dvi) darbo dienas (Pirkėjas neatsako nurodytu telefono numeriu arba 2 (dvi) darbo dienas neatsako į elektroninį laišką), Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, Pirkėjui apie tai pranešant el. paštu.
  5.4. www.bestfor.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

  6. Pardavėjo įsipareigojimai

  6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.bestfor.lt teikiamomis paslaugomis.
  6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  6.3. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės arba pristatyti mažesnį prekės kiekį, arba, Pirkėjui sutikus, pristatyti savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę į užsakytą prekę. Jeigu Pirkėjo netenkina gautas mažesnis prekių kiekis arba gauta panaši prekė, jis gali šią prekę (-es) grąžinti pasinaudodamas šių Taisyklių 3.2 punkte įtvirtinta teise. Šiame punkte numatytais atvejais Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, bet ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas.
  6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

  7. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

  7.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo.
  7.2. Nuolaidos kodas – išskirtinis raidžių ir/ar skaičių derinys, leidžiantis įsigyti prekes Bestfor.lt internetinėje parduotuvėje su tam tikra nuolaida. Nuolaidos kodai yra unikalūs – kiekvienas jų gali suteikti skirtingo dydžio nuolaidas, pritaikomas visam ar tam tikrai daliai asortimento, turintys skirtingą galiojimo laiką bei kitokias pritaikymo sąlygas. Krepšelio sumai nepasiekus minimalaus krepšelio dydžio, nuolaidos kodas gali negalioti. Nuolaidos nesumuojamos.
  7.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų (pirkimo metu užsakymo formoje Pirkėjo pasirinkimui pateikiami visi ar keletas iš toliau nurodomų atsiskaitymo būdų; Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno apsipirkimo metu Pirkėjas turėtų galimybę atsiskaityti visais nurodomais būdais):
  7.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste;
  7.3.2. Kitais www.bestfor.lt nurodytais būdais.
  7.3. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. Jeigu apmokėjimas gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val. (taip pat savaitgaliais ar švenčių dienomis), tuomet pirma užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo termino skaičiavimo diena yra artimiausia darbo diena.
  7.4. Pardavėjas gali nustatyti minimalų prekių krepšelį, tai yra mažiausią sumą, už kurią prekių turi įsigyti Pirkėjas. Minimalaus krepšelio dydis parodomas internetinėje parduotuvėje, prieš atliekant užsakymą.

  8. Prekių pristatymas

  8.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo būdą iš internetinėje parduotuvėje nurodytų variantų.
  8.2. Prekių išsiuntimo terminas – 3 (trys) darbo dienos. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl force majeure aplinkybių. Kai Pirkėjas prekes atsiima pats, apie galimybę atsiimti prekes Pirkėjas informuojamas jo nurodytais kontaktais.
  8.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Nurodžius neteisingą pristatymo adresą, prekių persiuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
  8.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pardavėjas ar jo atstovas turi teisę prekes atiduoti bet kuriam Pirkėjo nurodytu adresu esančiam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Prekių pristatymo metu nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymi pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo - pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Nustačius prekių kokybės, kiekio ir/ ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas gali nepriimti tokios prekės. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti pristatymo patvirtinime ir/ ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose.
  8.6. Prekių pristatymo mokestis yra nurodomas internetinėje parduotuvėje, o taip pat aiškiai pateikiamas Pirkėjui kiekvienoje formuojamo užsakymo formoje. 
  8.7. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šių Taisyklių 3.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybiškas prekes, jam tenka visos prekių grąžinimo išlaidos. Jei prekės grąžinamos iškviečiant Pardavėją ar Pardavėjo atstovą, šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
  8.8. Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai www.bestfor.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
  8.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Pardavėjui dėl tokių priežasčių grąžinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Pirkėjui iki Pirkėjas neapmokės papildomų pristatymo išlaidų.
  8.10. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. 

  9. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

  9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie visais atvejais yra ne trumpesni nei įstatymo nustatytas prekių garantinis terminas. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės). Pardavėjas kiekvienu atveju Pirkėją nukreipia į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.
  9.2. Kiekvienos www.bestfor.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio ekrano ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų. 
  9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjų – verslininkų įsigytoms prekėms taikoma prekių gamintojo nustatyta garantija.
  9.5. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu.
  9.6. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai.

  10. Prekių grąžinimas ir keitimas

  10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka.
  10.2. Kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma paskutinė užsakymo siunta, jei užsakymas buvo siunčiamas keliomis siuntomis), o nekokybiškų – per garantinį terminą, informuodamas apie tai Pardavėją. Pardavėjas informuojamas elektroniniu paštu info@bestfor.lt ir/arba pirkėjui užpildžius grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodoma: vardas, pavardė, tel. numeris, el.pašto adresas, užsakymo numeris, atsiskaitomoji Pirkėjo banko sąskaita iš kurios buvo atliktas apmokėjimas už prekes.
  10.3. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, Pirkėjo nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą) ir garantinį taloną (jei jis buvo išduotas). Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas neprivalo pateikti originalios prekės pakuotės, taip pat netaikomi prekinės išvaizdos reikalavimai.
  10.4. Pateikus 10.2 punkte nurodytą pranešimą, Pirkėjas privalo ne vėliau nei per 14 dienų nuo pranešimo pateikimo išsiųsti / grąžinti prekę Pardavėjui. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio/paštomato paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.
  10.5. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės už prekę sumokėta kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, Pirkėjui grąžinama bankiniu pavedimu į Prekių Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas kai Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę . Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.
  10.6. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas kokybiškas prekes sumokėti pinigai, neįskaitant pristatymo mokesčio, Pirkėjui grąžinami bankiniu pavedimu į Prekių Pirkėjo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas kai Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę.
  Pinigai už atsisakytas kokybiškas prekes grąžinami tik tuo atveju, jei prekė atitinka grąžinamai kokybiškai prekei keliamus reikalavimus nurodytus Pirkimo taisyklių 10.3 punkte.
  10.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  10.8. Išsami informacija dėl kokybiškų ir netinkamos kokybės/nepilnos komplektacijos prekių grąžinimo pateikiama grąžinimo sąlygose.
    

  11. Atsakomybė

  11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  11.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.bestfor.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  11.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  11.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.
  11.7. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį.

  12. Apsikeitimas informacija

  12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu info@bestfor.lt, arba Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.


  14. Baigiamosios nuostatos

  14.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  14.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  14.3. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu internetinėje parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai.
  14.4. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu info@bestfor.lt, o per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), o taip pat užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.